HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Điển hình Bán hàng giỏi (tháng 5/2013): Đồng Thị Khánh Minh


I.         
Thông tin cá nhân:

-          Họ và tên: Đồng Thị Khánh Minh;             Nam/ Nữ: Nữ;

-          Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1985;

-          Trình độ chuyên môn: Kinh tế viên;

-          Đơn vị công tác: Nhân viên Cửa hàng 47 Trần Phú - Công ty Tin học Đà Nẵng; 

-          Chức vụ hiện nay: Giao dịch viên;

-          Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3829233;    Di động: 091.4005399;

-          Nhiệm vụ được giao:

+ Nhiệm vụ chính chính: Giao dịch viên;


II.         Thành tích đạt được:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng bình xét:

 

Nội dung

Đơn vị tính

Kết quả của nhân viên được bình xét

Kết quả bình quân của các nhân viên khác trong đơn vị (nếu có)

1.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm bán hàng

-       Tổng số khách hàng lớn, KHDN, KH VIP được phân công quản lý

Khách hàng

 

 

-       Tổng doanh thu hoặc giá trị hợp đồng đã ký với KH

Đồng

 

 

-       Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ nhóm KH được giao phụ trách

%

 

 

-       Số thuê bao rời mạng

Thuê bao

 

 

-       Số thuê bao được vận động chuyển sang sử dụng dịch vụ của VNPT

Thuê bao

 

 

2.      Đối với nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phát triển điểm bán lẻ sản phẩm, dịch vụ của VNPT:

-       Số lượng đại lý, điểm bán lẻ quản lý

Đại lý/ ĐBL

 

 

-       Số lượng đại lý, điểm bán lẻ phát triển mới

Đại lý/ ĐBL

 

 

-       Doanh thu từ đại lý, điểm bán lẻ được giao quản lý, phát triển (doanh thu từ KDTM)

Đồng

27.000.000

 

3.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thu cước

-       Số hoá đơn

Hoá đơn

725

 

-       Tổng số cước thu khách hàng

Đồng

150.000.000

 

-       Tỷ lệ thu róc nợ

%

 

 

4.      Đối với điện thoại viên

-       Số cuộc đàm thoại

Cuộc

 

 

-       Thời gian đàm thoại (phút/ tháng)

Phút

 

 

5.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thu cước

-       Số lượng thuê bao phát triển lắp đặt mới

Thuê bao

110 thuê bao (MegaVNN: 76 thuê bao, cố định: 11, Gphone: 4, FTTH: 2, MyTV: 5, Vina trả sau: 12)

 

-       Số lượng thuê bao bảo dưỡng, sửa chữa

Thuê bao

 

 

 

Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Chăm sóc khách hàng với thái độ cởi mở, dịu dàng, nhẫn nại, luôn lắng nghe những phàn nàn.