DỊCH VỤ

Bảng giá cước sử dụng dịch vụ MegaVNN và MyTV từ ngày 06/07/2017

  Dịch vụ MegaVNN

STT

Gói cước

Tốc độ truy cập

Địa chỉ IP

Mức cước (đ)

Tốc độ tối đa

(download/upload)

Tốc độ tối thiểu

(download/upload)

Phương thức trọn gói

1

Mega Basic

7 Mbps/512Kbps

Không cam kết

IP động

150,000

2

Mega Easy

9 Mbps/512Kbps

Không cam kết

250,000

3

Mega Family

12 Mbps/640Kbps

256 Kbps/256 Kbps

350,000

4

Megacre

6 Mbps/640Kbps

Không cam kết

 

100,000
  Ban hành theo CV số: 881 /QĐ- TTKD ĐNG-ĐHNV ngày  06/7/2017

II-Dịch vụ MegaVNN:

STT

Gói cước

Tốc độ truy cập

Địa chỉ IP

Mức cước (đ)