Trang chủ » Giới thiệu

Trung tâm Tin học     Địa chỉ : 47 Trần Phú - P. Hải Châu 1 - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
     Số điện thoại :  0511 - 3893119
     Số Fax : 0511 - 3893121


      Trung tâm Tin học được đổi tên từ Công ty Tin học (thành lập theo Quyết định số 149/QĐ-VNPT-TCCB ngày 03/01/2008  của Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) tại Quyết định số 335/QĐ-VNPT-TCCB ngày 12/3/2014.

      Trung tâm Tin học - đơn vị kinh tế trực thuộc hạch toán phụ thuộc Viễn thông Đà Nẵng, có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành viễn thông - công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

-   Tổ chức, xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của Viễn thông Đà Nẵng;

-   Kinh doanh các dịch vụ tin học - công nghệ thông tin (trừ các dịch vụ trên mạng cố định); Kinh doanh các dịch vụ nội dung; Các dịch vụ tên miền; thiết kế website và hosting; Dịch vụ Web hosting.

-   Các chương trình, phần mềm ứng dụng dùng chung: Chương trình CSS, chương trình quản lý nhân sự, chương trình quản lý văn bản BIN,...

-   Tổ chức sản xuất, gia công và kinh doanh các sản phẩm phần mềm tin học; kinh doanh các dịch vụ đào tạo chuyên ngành viễn thông - công nghệ thông tin;

-   Thực hiện tính cước cho các dịch vụ điện thoại cố định, MegaVNN, FiberVNN…;

-   Triển khai Data center của Viễn thông Đà Nẵng và vùng;

-    Kinh doanh vật tư, thiết bị tin học – công nghệ thông tin;

-    Quản lý, biên tập và chịu trách nhiệm về nội dung trang web Viễn thông Đà Nẵng đúng với Quy chế hoạt động của Viễn thông Đà Nẵng;

-    Kinh doanh các ngành nghề trong phạm vi được Viễn thông Đà Nẵng cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.

  Tổ chức bộ máy quản lý, sản xuất kinh doanh của Trung tâm Tin học như sau:

  I. Ban giám đốc

Giám đốc: Ông, Nguyễn Nho Túy.  Điện thoại: 05113. 893.897, Email: tuynn.dng@vnpt.vn

Phó Giám đốc: Ông, Nguyễn Thanh Thủy. Điện thoại: 05113. 840.935, Email: thuynt.dng@vnpt.vn

 II. Bộ máy quản lý: gồm có 05 phòng 

 1.  Phòng Kế toán - Hành chính - Tổng hợp;

 2. Phòng Kinh doanh;

 3. Phòng Phát triển Phần mềm; 

 4. Phòng Đào tạo;

 5. Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ;

 6. Đài 1080. 

 


Lên đầu trang
Lên đầu trang