TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 47,216 người đã xem bài viết này!

Khóa huấn luyện và đào tạo giảng viên huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Sáng ngày 24/6/2019, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III tổ chức khai giảng “Khóa huấn luyện và đào tạo giảng viên huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” tại Đà Nẵng. Khóa đào tạo dành cho cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.Khai giảng Khóa đào tạo AT-VSLĐ

 Tham gia khóa đào tạo, học viên sẽ được trang bị kiến thức về hệ thống chính sách, pháp luật đối với công tác AT-VSLĐ; tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về AT,VSLĐ tại đơn vị; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm AT-VSLĐ; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác AT-VSLĐ; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch AT-VSLĐ hàng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về AT-VSLĐ; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về AT-VSLĐ; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác AT-VSLĐ.


Học viên tham gia khóa học

Đặc biệt trong khóa đào tạo này, Tập đoàn VNPT cũng sẽ chọn ra những học viên có khả năng sư phạm, kỹ năng trình bày và dẫn dắt vấn đề tốt nhằm đào tạo những nội dung chuyên sâu về nghiệp vụ huấn luyện AT-VSLĐ để đủ điều kiện trở thành giảng viên nội bộ của Tập đoàn trong việc thực hiện công tác huấn luyện AT-VSLĐ theo quy định. 

Việc triển khai tổ chức khóa huấn luyện và đào tạo giảng viên huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” cho thấy đây là một chủ trương rất đúng đắn và kịp thời của Tập đoàn VNPT trong giai đoạn hiện nay. Bởi việc thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động sẽ giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả sản xuất cao và phát triển một cách bền vững.  

 

 

Huy Hợi

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9