KHEN THƯỞNG

TÔN VINH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG 12/2019 và Quý 4/2019

TÔN VINH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG 12/2019 và Quý 4/2019

I. Tập thể:

  1. 1.      Các đơn vị:

           TỔNG HỢP BSC QUÝ 4/2019  CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Đơn vị

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Trung bình

TTCNTT

3.693

3.697

3.913

3.768

TTĐHTT

3.74

3.71

3.857

3.769

TTVT1

3.546

3.621

4.012

3.726

TTVT2

3.504

3.633

4.098

3.745

TTVT3

3.292

3.202

3.651

3.382

TTVT4

3.641

3.551

4.302

3.831333333

TTVT5

3.499

3.549

3.572

3.54

TTVT4 ĐẠT ĐIỂM BSC CAO NHAASRT QUÝ 4/2019

  1. 2.      Các phòng chức năng:

TỔNG HỢP BSC QUÝ 4/2019  CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng CN

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Trung bình

NSTH

3.693

3.697

3.913

3.768

KTKH

3.693

3.697

3.913

3.768

KTĐT

3.693

3.697

3.913

3.768

 

 II. Cá nhân:

 1. Trung tâm Viễn thông 1

 

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Bình

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.041

 

2

Bùi Thế Quang

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.080

 

3

Lê Thị Chúc

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.042

4

Nguyễn Đình oanh

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.131

 2. Trung tâm Viễn thông 2:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Thành Trung

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0298

2

Trương Vĩnh Hậu

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.000

3

Phạm Đình Nguyên Vũ

Tổ TH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.0040

4

Huỳnh Quang Trung

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.0400

3. Trung tâm Viễn thông 3:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Trí Quang

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0500

2

Phan Chí Thương

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.1146

3

Vũ Quảng Thái

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

1.1062

4

Mai Tất Thắng

Tổ HT

Hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

1.1000

4. Trung tâm Viễn thông 4:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Trần Đình Tuấn

Tổ KTVT1

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.033

2

Trần Minh Tuấn

Tổ KTVT2

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.421

3

Nguyễn Thanh Trà

Tổ KTVT3

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.112

4

Nguyễn Văn Nam

Tổ HT

Thực hiện tốt công tác xử lý, bảo dưỡng hạ tầng

1.179

5. Trung tâm Viễn thông 5:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Đinh Hoàng Nam

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.1217

2

Trần Trung Tín

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0606

3

Đặng Minh Khánh

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.050

4

Vũ Trung Thành

Tổ HT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

1.029

6. Trung tâm Công nghệ Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Phương Nam

P. GP

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.009

 

2

Lê Đình Thọ

P. GP

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.021

7. Trung  tâm Điều hành Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Thị Hạ Uyên

Tổ Kỹ thuật

Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chuyên môn

1.05

2

Hà Minh Hải

Tổ Khai Thác

Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chuyên môn

1.06

3

Nguyễn Cao Tùng

Tổ Vô tuyến

Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chuyên môn

1.03

4

Thiều Xuân Quang

Tổ TH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chuyên môn

1.04

8. Khối Văn Phòng VTĐN:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Lê Thị Dung

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.005

2

Nguyễn Thị Thanh Loan

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.005

3

Nguyễn Thị Tâm

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.04

4

Nguyễn Thị Bích Hòa

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.03

5

Trần Quang Tấn

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.043

6

Nguyễn Văn Công

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.042

Tổng cộng số cá nhân đề nghị khen thưởng  trong tháng 12/2019:   32 CBCNV.