KHEN THƯỞNG

TÔN VINH CÁC TẬP THỂ, CÁC CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD - THÁNG 2/2020

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1. Trung tâm Viễn thông 1

1

Phạm Ngọc Hùng

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.096

2

Bùi Thế Quang

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.151

3

Cao Văn Giang

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.122

4

Nguyễn Đình Oanh

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.134

2. Trung tâm Viễn thông 2:

1

Nguyễn Văn Năm

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0327

2

Nguyễn Trần Việt Châu

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.05

3

Phan Thị Cẩm Hà

Tổ TH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.003

4

Kiều Hồng Oanh

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.06

3. Trung tâm Viễn thông 3:

1

 Nguyễn Hồng Quang

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.05 

2

 Nguyễn Phước Dũng

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0709 

3

 Lê Quang Triều

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0559 

4

 Võ Ngọc Hạng

Tổ HT

Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng hạ tầng

1.1200 

4. Trung tâm Viễn thông 4:

1

Phạm Đình Thơ

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

0.963

2

Phạm Tấn Sơn

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.089

3

Trần Minh Tuấn

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.414

4

Nguyễn Văn Vũ

Tổ HT

Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng hạ tầng

1.123

5. Trung tâm Viễn thông 5:

1

Trần Văn Hội

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.49

2

Nguyễn Hữu Nam

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0637

3

Võ Trọng Tú

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.159

4

Nguyễn Long Hưng

Tổ HT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

1.1

6. Trung tâm Công nghệ Thông tin:

1

Nguyễn Văn Quang Tân

P. GP

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.018

2

Nguyễn Thanh Toàn

P. GP

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.013

7. Trung  tâm Điều hành Thông tin:

1

Hà Thúc Hùng

Tổ Kỹ thuật

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.04

2

Trương Hùng Dũng

Tổ Khai Thác

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.05

3

Trần Thị Ngọc Thúy

Tổ Vô tuyến

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.05

4

Ưng Thái Hòa

Tổ TH

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.02

8. Khối Văn Phòng VTĐN:

1

Lê Quốc Tuấn

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.005

2

Nguyễn Văn Thành

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.003

3

Nguyễn Thị Bích Hòa

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.04

4

Nguyễn Thị Tâm

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.02

5

Nguyễn Duy Bão

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.044

6

Lê Xuân Lưu

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.042