KHEN THƯỞNG

TÔN VINH CÁC TẬP THỂ, CÁC CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD - THÁNG 10/2019

 

1. Trung tâm Viễn thông 1

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Mức thưởng(đồng)

1

Phan Văn Dũng

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.075

 

400.000

2

Nguyễn Văn Quy

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.138

 

400.000

3

Nguyễn Công Mại

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.078

400.000

4

Hồ Viết Thắng

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.060

400.000

 

2. Trung tâm Viễn thông 2:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Mức thưởng(đồng)

1

Nguyễn Thành Trung

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0346

400.000

2

Đỗ Viết Hưng

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.000

400.000

3

Phạm Đình Nguyên Vũ

Tổ TH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.005

400.000

4

Trần Vĩnh Tường

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.024

400.000

 

3. Trung tâm Viễn thông 3:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Mức thưởng(đồng)

1

Hà Nhật Tiến

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0300

400.000

2

Cao Thanh Sơn

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.1532

400.000

3

Nguyễn Tấn Bình

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0598

400.000

4

Trần Thị Tuyết

Tổ HT

Hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

1.0400

400.000

 

4. Trung tâm Viễn thông 4:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Mức thưởng

(đồng)

1

Phùng Bá Nam

Tổ KTVT1

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.008

 400.000

2

Nguyễn Phước Hoàng

Tổ KTVT2

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.000

 400.000

3

Trần Minh Tuấn

Tổ KTVT3

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.152

 400.000

4

Nguyễn Văn Vũ

Tổ HT

Thực hiện tốt công tác xử lý, bảo dưỡng hạ tầng

1.177

400.000

 

5. Trung tâm Viễn thông 5:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Mức thưởng(đồng)

1

Trần Văn Hội

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.070

400.000

2

Nguyễn Văn Hoàng

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.052

400.000

3

Nguyễn Quốc Linh

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.173

400.000

4

Lê Văn Tường

Tổ HT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

1.042

400.000

 

6. Trung tâm Công nghệ Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Mức thưởng(đồng)

1

Nguyễn Tấn Việt Thư

P. GP

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.010

 

400.000

2

Nguyễn Anh Tuấn

P. QTHT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

1.004

400.000

 

7. Trung  tâm Điều hành Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Mức thưởng(đồng)

1

Nguyễn Duy Phong

Tổ Kỹ thuật

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.05

400.000

2

Bùi Hữu Nghị

Tổ Khai Thác

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.07

400.000

3

Nguyễn Hữu Hà

Tổ Vô tuyến

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.09

400.000

4

Phạm Văn Sơn

Tổ TH

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.04

400.000

 
8. Khối Văn Phòng VTĐN:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

Mức thưởng

(đồng)

1

Trần Minh Anh

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.005

400.000

2

Phạm Bá Đặng Việt

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.005

400.000

3

Nguyễn Thị Quế Thu

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.03

400.000

4

Hoàng Hữu Trung

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.02

400.000

5

Nguyễn Quốc Hải

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.042

400.000

6

Lê Mạnh Hoàng

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.04

400.000

Tổng cộng số cá nhân đề nghị khen thưởng  trong tháng 10/2019:   32 CBCNV.