KHEN THƯỞNG

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN VTĐN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG THÁNG 8/2019

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN VTĐN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG THÁNG 8/2019

 

 

1. Trung tâm Viễn thông 1

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Phú Đức

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.065

 

2

Nguyễn Văn Quy

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.148

 

3

Nguyễn Hữu Quân

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.057

4

Hà Ngọc Quý

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.035

 

2. Trung tâm Viễn thông 2:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Văn Năm

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0663

2

Phạm Xuân Phương

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.110

3

Nguyễn Thị Lương

Tổ TH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.020

4

Kiều Hồng Oanh

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.015

 

3. Trung tâm Viễn thông 3:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Lê Thanh Minh

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0380

2

Trần Duy Quang

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0930

3

Mai Đăng Bình

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.1989

4

Trần Vinh Quang

Tổ HT

Hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

1.0570

 

4. Trung tâm Viễn thông 4:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Trần Đình Tuấn

Tổ KTVT1

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.056

2

Nguyễn Thanh Trà

Tổ KTVT2

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

0.992

3

Nguyễn Phước Dũng

Tổ KTVT3

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.218

4

Nguyễn Văn Nam

Tổ HT

Thực hiện tốt công tác xử lý, bảo dưỡng hạ tầng

1.044

 

5. Trung tâm Viễn thông 5:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Phạm Hồng Trung

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.160

2

Nguyễn Hữu Nam

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.045

3

Nguyễn Quốc Linh

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.170

4

Trần Văn Tiến

Tổ HT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

1.038

 

6. Trung tâm Công nghệ Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Hoàng Hạ

P. GP

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.010

 

2

Hoàng Quốc Huy

P. GP

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.006

 

7. Trung  tâm Điều hành Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Duy Phong

Tổ Kỹ thuật

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.03

2

Trương Thị Hạnh

Tổ Kỹ thuật

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.06

3

Tôn Thất Hoàng Thắng

Tổ Vô tuyến

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.03

4

Thiều Xuân Quang

Tổ TH

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.02

 

8. Khối Văn Phòng VTĐN:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Thị Vân

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.015

2

Nguyễn Văn Thành

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.015

3

Nguyễn Thị Tâm

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.05

4

Trần Thị Hiền

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.03

5

Lê Mạnh Hoàng

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.04

6

Nguyễn Văn Tiến

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.032