KHEN THƯỞNG

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN VTĐN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG THÁNG 7/2019

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN VTĐN

ĐƯỢC KHEN THƯỞNG THÁNG 7/2019

 

 

1. Trung tâm Viễn thông 1

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Châu Anh Tùng

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.055

 

2

Nguyễn Văn Quy

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.123

 

3

Nguyễn Đăng Tùng

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.048

4

Nguyễn Văn Bình

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.044

 

 

2. Trung tâm Viễn thông 2:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Phan Minh Hải

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0685

2

Nguyễn Văn Hoàng

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.110

3

Phạm Đình Nguyên Vũ

Tổ TH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.000

4

Lê Ngọc Nam

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.012

 

 

3. Trung tâm Viễn thông 3:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Trí Quang

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0400

2

Cao Thanh Sơn

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.1509

3

Lê Quang Triều

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0729

4

Mai Văn Mạnh

Tổ HT

Hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

1.0700

 

4. Trung tâm Viễn thông 4:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Ông Văn Cường

Tổ KTVT1

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.022

2

Phạm Tấn Sơn

Tổ KTVT2

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.012

3

Nguyễn Việt Đức

Tổ KTVT3

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.236

4

Hồ Thanh Vũ

Tổ HT

Thực hiện tốt công tác xử lý, bảo dưỡng hạ tầng

1.114

 

5. Trung tâm Viễn thông 5:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Đinh Thanh Bình

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.17

2

Trần Trung Tín

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.071

3

Lê Quang Điền

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.094

4

Hồ Quang Hưng

Tổ HT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

1.044

 

6. Trung tâm Công nghệ Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Phan Nữ Khôi Nguyên

P. TH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.000

 

2

Lê Đình Thọ

P. GP

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.006

 

7. Trung  tâm Điều hành Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Mai Thắng Dũng

Tổ Kỹ thuật

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.03

2

Nguyễn Hồng Hải

Tổ Kỹ thuật

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.03

3

Trần Thị Ngọc Thúy

Tổ Vô tuyến

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.03

4

Nguyễn Thanh Hải

Tổ Khai thác

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.04

 

8. Khối Văn Phòng VTĐN:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Lê Quốc Tuấn

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.015

2

Trịnh Quang

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.000

3

Nguyễn Thị Tâm

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.0398

4

Nguyễn Thanh Hà

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.0391

5

Nguyễn Văn Tiến

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.05

6

Nguyễn Thanh Sơn

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.03

 

Tổng cộng số cá nhân đề nghị khen thưởng trong tháng 7/2019:   32 CBCNV.